หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"ตำบลนางแดดเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน
เกษตรกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาแบบอย่างยืน"
 
วิสัยทัศน์
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
 
 
เป้าประสงค์
 

เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับครอบครัว และชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรมีระบบชลประทาน และมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจน
การพัฒนาฝีมือเพื่อขยายไปสู่ตลาดการส่งออกนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพิ่มสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างพลานามัย

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ การทำงานของระบบราชการ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อปฏิบัติหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบ ริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทร : 044-056038 , 044-056039 โทรสาร : 044-056038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 367,615 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10