หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
บัญชี รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้จัดส่งคำขอประเมินคุณลักษณะบุคคลและประเมิน ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป และกลุ่มนิติกร 19 ต.ค. 2549
วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา (มท 0803/ว1759) 18 ต.ค. 2549
อัตราค่าบริหารสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว1761) 18 ต.ค. 2549
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1772) 16 ต.ค. 2549
กิจกรรม "ท้องถิ่นไทย ร้อยใจปวงประชา ให้สัญญาสร้างสรรค์ความดี ... สู่ 60 ล้านความดีเพื่อในหลวง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 274) 16 ต.ค. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 16 ต.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 8ว (มท 0802.4/ว 1767) 16 ต.ค. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว 1754) 13 ต.ค. 2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1721) 13 ต.ค. 2549
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 3596) 12 ต.ค. 2549
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1701) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว 1720) 12 ต.ค. 2549
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ (มท 0803/ว 1718) 12 ต.ค. 2549
การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12 ต.ค. 2549
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 11 ต.ค. 2549
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2549 [แบบรายงานฯ] 11 ต.ค. 2549
การ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549) (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงข้าราชการของ องค์ 11 ต.ค. 2549
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการ ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว 11 ต.ค. 2549
แจ้งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
<< หน้าแรก...     973      974      975      976     (977)     978   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร : 044-056-038-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 81,826 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10