หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลนางแดด เป็นตำบลเก่าแก่ดั้งเดิม โดยขึ้นอยู่ อ.ภูเขียว ต่อมาปี 2500 ไปขึ้นอยู่กับ อ.เกษตรสมบูรณ์ ต่อมาปี 2506 ตั้งอำเภอหนองบัวแดง จาก 2 ตำบล คือ ต.หนองบัวแดง และ ต.นางแดด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด ได้จัดตั้งขึ้นตาม
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันตำบลนางแดด
แบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด ตั้งอยู่เลขที่ 15
บ้านโนนเหม่า หมู่ที่ 3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ถนน อบจ. สายหนองบัวแดง บ้านโหล่น บริเวณหลัก กม.ที่ 28 และอยู่ห่างจากอำเภอหนองบัวแดง
ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 28 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 664 ตารางกิโลเมตร หรือ 415,000 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังชมภู ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ตำบลวังชมภู
ตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ม.15
ม.6
ม.12
ม.21
ม.20
ม.11
ม.9
ม.8
ม.17
ม.5
ม.19
ม.3
ม.4
ม.22
ม.7
ม.14
ม.13
ม.16
ม.18
ม.10
ม.2
ม.1

ตำบลหนองแวง
อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 14,426 คน แยกเป็น

ชาย 7,337 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86

หญิง 7,089 คน คิดเป็นร้อยละ 49.14
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,931 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 21.73 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านนางแดด 478 469 947 279
2 บ้านศรีสวรรค์ 487 461 948 318
3 บ้านโนนเหม่า 538 532 1,070 524
4 บ้านห้วยกุ่ม 474