หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
***ด่วนที่่สุด*** การชี้แจงกรณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 47 
***ด่วนที่สุด*** การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 59 
***ด่วนที่สุด*** การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 26 
**ด่วนที่สุด** รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 46 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 36 
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕64 [ 8 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดืิอน กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video ConFerence) [ 8 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 127 
สำรวจความเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานในการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้างของอปท. [ 8 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 85 
****ด่วนที่สุด*** แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 58 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 41 
ส่งแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลังฯ ของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 219 
**ด่วนที่สุด** การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 40 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12-2563 วันที่ 26.พ.ย.63 [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 583 
แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 63 
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกลุ่มเดิม ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 36 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 42 
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 50 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 19 
ตอบแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยสามารถแสกน QR CODE การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 35 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 258
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร : 044-056-038-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จำนวนผู้เข้าชม 143,850 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10