หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
         

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
   
ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ได้แก่

ถนนสาย อบจ. หนองบัวแดง - บ้านโหล่น

ถนนสาย อบจ.โนนเหม่า - บ้านหนองหอยปัง
ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย ได้แก่

ถนนลูกรังสายบ้านโนนกะบาก - บ้านโนนพยอม

ถนนลูกรังสายบ้านวังตอตั้ง - บ้านโหล่น

ถนนลูกรังสายบ้านโนนกะบาก - บ้านนางแดดเหนือ

ถนนลูกรังสายบ้านโนนสาธิต - บ้านนางแดด
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
ในเขตตำบลนางแดดมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และมีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประชาชนได้ขยายเขต
ที่อยู่อาศัยออกไปตามพื้นที่การเกษตร