องค์การบริหารส่วนตำบล นางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ